Giới thiệu Ban điều hành các chi Hội

Giới thiệu Ban điều hành các Hội tỉnh thành, tháng

 • BAN QUẢN TRỊ HỘI TÌNH BẠN 1973 - HÀ NỘI
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI TRÂU VÀNG 1973 – SÀI GÒN
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI TÌNH BẠN 1973 - HẢI PHÒNG
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 - HÀ GIANG
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 - HÒA BÌNH
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 - NGHỆ AN
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 - NINH BÌNH
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 - PHÚ THỌ
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 – VĨNH PHÚC
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 – YÊN BÁI
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 – TUYÊN QUANG
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ TRÂU VÀNG 1973 – THÁI BÌNH
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ CHI HỘI HÀ ĐÔNG
  1. ……………………………………..        – Hội trưởng
  2
 • BAN QUẢN TRỊ CHI HỘI HOÀN KIẾM
  1. ……………………………………..        – Hội trưởng
  2
 • BAN QUẢN TRỊ CHI HỘI HOÀNG MAI
  1. ……………………………………..        – Hội trưởng
  2. ……………………………………..   
 • BAN QUẢN TRỊ CHI HỘI QUẬN LONG BIÊN
  1. ……………………………………..        – Hội trưởng
  2
 • BAN QUẢN TRỊ CHI HỘI THANH XUÂN
  1. ……………………………………..        – Hội trưởng
  2
 • .................................
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 1 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 2 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 3 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 4 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 6 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 7 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 8 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2.
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 9 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 10 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 11 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2
 • BAN QUẢN TRỊ HỘI THÁNG 12 - 1973
  1. ……………………………………..        – Chủ tịch
  2